1-70 Listen to the Whisperings of Grace / Lắng nghe Lời Thì Thầm Của Ân Sủng