2-70 Believing in the Word of God / Tin vào Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể