4-70 Sứ Vụ Người Kitô Hữu qua Đời Sống Phụng Vụ và Mục Vụ The Role of the Laity in the Liturgy