4-70 The Necessary Human Response to God’s Grace / Ta cần đáp trả Hồng Ân thế nào?