6-70 Invalid Marriages According to Canon Law / Hôn Nhân Vô Hiệu Theo Giáo Luật Công Giáo