8-70 Sự liên kết giữa các Á Bí tích và Lòng Sùng Kính Phổ biến