8-70 Thập Giá và Hy Tế: Trung Tâm Điểm của Mầu Nhiệm Cứu Chuộc The Cross and the Paschal Mystery